You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3 lines
148 B

# calaix-desastre
Un espai on encabir-hi tot tipus de material com ara notes, scripts, fragments de codi... per a tenir a mà en cas de necessitat.