You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

148 B

calaix-desastre

Un espai on encabir-hi tot tipus de material com ara notes, scripts, fragments de codi... per a tenir a mà en cas de necessitat.