calaix-desastre/Kickstart
Guillem e78386877a
Kickstart que genera Fedora Live Gnome minimalista per a gestió offline GnuPG amb persistència
2021-01-09 19:51:50 +01:00
..
README.md Descripció Kickstart 2021-01-09 19:51:26 +01:00
fedora-live-gnupg-ca_AD.ks Kickstart que genera Fedora Live Gnome minimalista per a gestió offline GnuPG amb persistència 2021-01-09 19:51:50 +01:00

README.md

Kickstart

Definició

Els fitxers de tipus kickstart permeten generar instal·lacions desateses o crear imatges ISO de sistemes live personalitzats per a Fedora, CentOS o RedHat Enterprise Linux.

Un fitxer kickstart és un arxiu de text simple amb una llista d'elements identificats amb paraules clau i sol tenir l'extensió .ks o .cfg Es poden generar amb aplicatius gràfics, seleccionant opcions, o bé crear-los a mà. Els instal·ladors de Fedora i RHEL creen un fitxer kickstart d'exemple basat en els paràmetres definits durant la instal·lació.

Ús

Per a generar una imatge ISO de Fedora a partir d'un fitxer kickstart d'aquest repositori és necessari descarregar-lo en un espai on hi hagi suficient emmagatzematge lliure per a poder desar l'arxiu ISO resultant. Un cop descarregat, amb l'usuari root del sistema, executarem l'ordre

livecd-creator --verbose --config={arxiu.ks} --fslabel={nom-iso} --cache=/var/cache/live

Una vegada finalitzi, tindrem la imatge ISO generada al directori des d'on haguem invocat l'ordre. Si volem, la podem gravar a un llapis de memòria per a tenir un sistema autònom personalitzat:

livecd-iso-to-disk [--efi] --format [--home-size-mb 4095] {nom-iso.iso} /dev/{usb_destí}

Els paràmetres entre [ ] són opcionals:

  • --efi configura un llapis de memòria arrencable en mode híbrid UEFI/BIOS

  • --home-size-mb permet crear un espai persistent que es muntarà a /home un cop arrenqui el sistema autònom. Com a màxim es poden assignar 4095 MB (limitació sistema fitxers FAT)