Descripció Kickstart

This commit is contained in:
Guillem 2021-01-09 19:51:26 +01:00
parent 8c4dedf643
commit ee89803098
Signed by: lordwektabyte
GPG Key ID: 73C5458905782129
1 changed files with 27 additions and 0 deletions

27
Kickstart/README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,27 @@
# Kickstart
## Definició
Els fitxers de tipus [kickstart](https://pykickstart.readthedocs.io/en/latest/kickstart-docs.html) permeten generar instal·lacions desateses o crear imatges ISO de sistemes _live_ personalitzats per a Fedora, CentOS o RedHat Enterprise Linux.
Un fitxer kickstart és un arxiu de text simple amb una llista d'elements identificats amb paraules clau i sol tenir l'extensió `.ks` o `.cfg` Es poden generar amb aplicatius gràfics, seleccionant opcions, o bé crear-los a mà. Els instal·ladors de Fedora i RHEL creen un fitxer kickstart d'exemple basat en els paràmetres definits durant la instal·lació.
## Ús
Per a generar una imatge ISO de Fedora a partir d'un fitxer kickstart d'aquest repositori és necessari descarregar-lo en un espai on hi hagi suficient emmagatzematge lliure per a poder desar l'arxiu ISO resultant. Un cop descarregat, amb l'usuari _root_ del sistema, executarem l'ordre
``` bash
livecd-creator --verbose --config={arxiu.ks} --fslabel={nom-iso} --cache=/var/cache/live
```
Una vegada finalitzi, tindrem la imatge ISO generada al directori des d'on haguem invocat l'ordre. Si volem, la podem gravar a un llapis de memòria per a tenir un sistema autònom personalitzat:
``` bash
livecd-iso-to-disk [--efi] --format [--home-size-mb 4095] {nom-iso.iso} /dev/{usb_destí}
```
Els paràmetres entre `[ ]` són opcionals:
* `--efi` configura un llapis de memòria arrencable en mode híbrid UEFI/BIOS
* `--home-size-mb` permet crear un espai persistent que es muntarà a `/home` un cop arrenqui el sistema autònom. Com a màxim es poden assignar 4095 MB (limitació sistema fitxers FAT)