Added LICENSE, DISCLAIMER and .gitignore

master
Guillem 3 years ago
parent e8993838b9
commit 39997157e5

9
.gitignore vendored

@ -0,0 +1,9 @@
.vscode/*
!.vscode/settings.json
!.vscode/tasks.json
!.vscode/launch.json
!.vscode/extensions.json
*.code-workspace
# Local History for Visual Studio Code
.history/

@ -0,0 +1,9 @@
# _Disclaimer_
- La informació continguda al repositori web [https://git.lordwektabyte.cat/guillem/ASIX](https://git.lordwektabyte.cat/guillem/ASIX) (el "Servei") només té finalitat d'informació general: en cap cas es fa responsable del que un pugui fer a partir de les documentacions, tutorials o notes presents en aquest espai web.
- Guillem Solà i Boeck no assumeix cap responsabilitat per errors o omissions en els continguts del Servei. Així mateix, tampoc es fa responsable de possibles actualitzacions del contingut.
- En cap cas, Guillem Solà i Boeck serà responsable de danys especials, directes, indirectes, conseqüents, incidentals o danys i perjudicis, ja sigui en una acció de contracte, negligència o un altre delicte, derivat o relacionat amb l'ús del Servei o dels continguts del Servei. Guillem Solà i Boeck es reserva el dret dafegir, esborrar o modificar els continguts del Servei en qualsevol moment sense previ avís.
- Guillem Solà i Boeck no pot garantir que el lloc web estigui lliure de virus o altres components nocius.

@ -0,0 +1,3 @@
version https://git-lfs.github.com/spec/v1
oid sha256:4a25fc11450a6c005e05d188a9056c0144db29062767c7840f14257b7a6f21ee
size 47148
Loading…
Cancel
Save